MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :-20.10.2020 AJMER 31.8 / 20.2 / 0.0 / 70 % BHILWARA 31.4 / 23.4 / 0.0 / 70 % VANASTHALI 30.6 / 21.5 / 0.0 / 63 % ALWAR 30.0 / 21.8 / 0.0 / 42 % JAIPUR 33.3 / 20.0 / 0.0 / 51 % PILANI 36.0 ./ 15.2 / 0.0 / 40 % SIKAR 35.0 / / 0.0 / 42 % KOTA 33.2 / 24.3 / 0.0 / 54 % S.MADHOPUR 33.0 / 19.5 / 0.0 / 83 % BUNDI 32.5 / 20.4 / 8.0 / 86 % CHITTORGARH 31.4 / 23.0 / 2.0 / 95 % DABOK 32.2 / 24.0 / 0.0 / 77 % BARMER 37.2 / 25.2 / 0.0 / 86 % ER. ROAD 33.6 / 24.6 / 0.0 / 90 % JAISALMER 36.6 / 23.0 / 0.0 / 53 % JODHPUR CITY 32.2 / 23.7 / 0.0 / 87 % MT. ABU 25.0 / 15.0 / 0.0 / 91 % PHALODI 37.2 / 25.4 / 0.0 / 55 % BIKANER 37.4 / 22.0 / 0.0 / 53 % CHURU 37.8 / 14.3 / 0.0 / 35 % GANGANAGAR 37.1 / 15.9 / 0.0 / 59 %